17. 3. 2014

Orgány HR Aliancia

Sme nepolitickým záujmovým združením právnických osôb pôsobiacich v oblasti poskytovania personálnych služieb. Naším cieľom je chrániť práva a záujmy členov Aliancie a podporovať rozvoj férového konkurenčného prostredia na trhu práce.

Zastupujeme preto záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a iným orgánom verejnej moci. Podieľame sa na tvorbe legislatívy v oblasti dočasného prideľovania zamestnancov, sprostredkovania zamestnania a to najmä formou predkladania návrhov zákonov a ich pripomienkovania. Aktívne spolupracujeme nielen s médiami ale i obdobnými združeniami pôsobiacimi doma i v zahraničí. Organizujeme vzdelávacie programy, semináre a konferencie, a to tak, aby sme zvyšovali odbornosť a profesionalitu svojich členov ako aj širokej odbornej verejnosti.

Zasadzujeme sa za zdravý trh, v rámci ktorého chceme rásť.